BĚLOHRADSKÁ SÝPKA

PARTNEŘI PROJEKTU

Vær Stolt-festivalen

Město Bělohrad

O PROJEKTU

Cílem projektu je: ochrana, obnova a prezentace kulturního dědictví prostřednictvím revitalizace a zpřístupnění klasicistního objektu Bělohradské sýpky.

PROJEKT JE PODPOŘEN GRANTEM Z ISLANDU, LICHTENŠTEJNSKA A NORSKA V RÁMCI FONDŮ EHP

Podpora ve výši 38 547 216 Kč.

NOVINKY

4. prosince 2024

I přes krásné zimní počasí, které stavebním pracím moc nepřeje pokračujeme v rekonstrukci.

Pokládáme střešní krytinu a výstavba moderní přístavby pro výtah je v plném proudu. V interiérech jsme začali pracovat na vnitřních omítkách a termín dokončení se nám kvapem blíží.

Fotografie naleznete níže u aktuálního stavu. ZDE

AKTUÁLNÍ STAV

Únor 2024
Listopad 2023
Duben 2023

HISTORIE

Na konci 18. století panoval velký hladomor, proto bylo vydáno nařízení budovat špýchary, jako je tento. Barokní špýchar v Lázních Bělohradě byl po válce využíván místním JZD pro uskladňování zrní, tedy sklizeného a vymláceného obilí.

 Klasicistní budova sýpky je významnou součástí areálu zámku v Lázních Bělohradě. Vedle zámku a oranžerie je nejvýznamnější památkou areálu a současně patří k hodnotným památkovým objektům svého druhu nejen na území Královéhradeckého kraje, ale v širším kontextu celých Čech. Sýpka jako budova určená primárně k uskladňování zemědělských produktů tvořila tradiční nedílnou součást všech vrchnostenských hospodářství. Jako součást areálu zámku je také s číslem rejstříku 38994 / 6-1226 evidovaná v Ústředním seznamu kulturních památek ČR jakožto kulturní památka ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. 

 

V místě, kde dnes stojí bělohradský zámek, kdysi stávala dřevěná tvrz Koštofrank. Ta byla přestavěna Janem Škopkem z Bílých Otradovic ve tvrz kamennou, pro jejíž bílé zdi ji poddaní nazývali Bílým hradem – Bělohradem, z čehož vznikl název celého města. 

Na počátku 18. Století nechal Bertold Vilém z Valdštějna celou tvrz od základu přestavět v barokní zámek. 

Součástí Zámeckého parku je také Památník K.V.Raise. Původně to bývala budova zámecké zimní oranžerie. Ke stému výročí narození slavného bělohradského rodáka byla přebudována v roce 1959 na jeho památník, aniž byl narušen empirový ráz budovy. Zdroj: Průvodce městem a historií, Zdeněk Prchal

Zámecký park byl vždy jedním z center kulturního a společenského života a tak tomu je až do dnešní doby. V současné době se v Zámeckém parku pořádají různá divadelní představení, koncerty a akce pro děti i seniory.


BUDOVA

Stavební vývoj budovy sýpky je jednoduchý a přehledný – jedná se o klasicistní novostavbu z druhého desetiletí 19. století. Objekt má velmi racionální klasicistní dispoziční řešení. Sýpka byla řešena jako čtyřpodlažní (dvoupatrová) monofunkční budova. 

Exteriéry byly řešeny velmi střídmě, avšak monumentálně. Obě delší průčelí byla členěna ve vysokém řádu (přes všechna zděná podlaží) lizénami, propojenými nahoře pásem podřímsí a bohatě profilovanou hlavní římsou. Nároží byla zaoblená a odsazená, což je typický prvek barokní i klasicistní hospodářské architektury. Obě delší průčelí byla celkem sedmiosá, kratší dvouosá. Všechna podlaží se otvírala typickými sýpkovými obdélníkovými okénky s jednoduchým kamenným ostěním a vloženou provlékanou mříží, na vnitřní straně doplněnými mladšími okenicemi. Některá okna byla v průběhu pozdějších přestaveb zazděna.

Původní stav objektu.

V přízemí a patře byly interiéry zaklenuty soustavou pro klasicismus typických plackových kleneb na masívní hranolové pilíře (2 x 7 klenebních polí). Samo zaklenutí je ale v prostředí sýpky unikátní. Druhé patro má trámový strop se středním průvlakem. Budova byla zastřešena valbovou střechou. Sýpka má v podstatě ještě vrcholně barokní krov typu ležaté stolice, který ovšem zejména na hospodářských stavbách přežívá ještě do první třetiny 19. století, než je nahrazen pokročilejšími konstrukcemi se stojatými stolicemi, nebo vaznicovými soustavami. Nezvykle velkoryse bylo řešeno schodiště, situované v příčné ose stavby ve vazbě na hlavní, dnes zazděný vchod.

Původní stav kleneb a krovů

Budova sýpky po architektonické stránce vyniká mnoha zajímavými prvky. Z dispozičního hlediska je stavba unikátní především existencí kleneb ve dvou podlažích nad sebou. Toto řešení u nás nemá známé srovnatelné analogie. Na některých sýpkách se objevuje zaklenuté přízemí, ovšem nikdy ne patro. Sama existence klenutí i v přízemí je poměrně neobvyklá a týká se zpravidla sýpek, které měly kromě uskladnění obilí i jinou funkci. Bělohradská sýpka tak zůstává zatím jediným známým zástupcem tohoto dispozičního řešení u nás. V každém případě se jedná o stavební řešení mimořádně efektní a působivé. 

Další stavební vývoj sýpky nebyl významný a prakticky se nedotkl její dispozice, ani vnější podoby stavby. V roce 1893 byl realizován výtah. Do dnešní doby se po něm dochoval průraz v jedné klenbě v přízemí. Lze předpokládat, že až během pokročilého 19. století došlo k proražení západního vstupního portálu. Další stavební úpravy byly nevýrazné, stavba tak po řadu let ve druhé polovině 20. století a na počátku 21. století chátrala. V závěru 80. let 20. století se připravovala studie rekonstrukce objektu pro kulturní dům, která počítala s přístavbou komunikačního válce na východní straně a rozsáhlými adaptacemi interiérů nižších podlaží. Tato rekonstrukce nebyla realizována. Díky tomu se zachoval v prakticky nedotčené klasicistní, i když značně zchátralé podobě.

VÝZNAM REVITALIZACE BĚLOHRADSKÉ SÝPKY V RÁMCI EKONOMIKY / HOSPODÁŘSTVÍ OBLASTI

Cílem projektu Revitalizace Bělohradské sýpky je zpřístupnění objektu široké veřejnosti.

Zrekonstruovaná sýpka bude sloužit jako multifunkční společenský a umělecký objekt, který se přirozeně začlení do života města a bude sloužit jako místo, kde se mohou setkávat obyvatelé, návštěvníci města a lázeňští hosté spolu s umělci a odborníky z různých oborů a oblastí.

Bělohradská sýpka bude nabízet tyto veřejné služby:

 • kulturní, společenské a vzdělávací akce – sýpka vytvoří prostor a zázemí pro nejrůznější veřejné kulturní, vzdělávací a společenské akce (koncerty, divadelní představení, umělecké a řemeslné workshopy),
 • výstavní činnost – v objektu sýpky bude galerie se stálou expozicí zaměřenou na prezentaci kulturního bohatství východních Čech a historii lázeňství v regionu a v ČR a také informacemi o rekonstrukci sýpky a podílu fondů EHP,
 • spolkový život – Bělohradská sýpka poskytne prostor pro setkávání lidí z různých oblastí veřejného a spolkového života obce a regionu,
 • pořádání tematických přednášek na aktuální společenská či umělecká témata,
 • poskytování informací – ve foyer sýpky budou návštěvníkům poskytovány informace o realizovaných a připravovaných akcích v objektu sýpky i dění v regionu,
 • tematické expozice zaměřené na výtvarné a užité umění.
 • Záměrem je nabízet v rámci využití objektu sýpky smysluplný a zajímavý program, který se stane přirozenou součástí kulturního a společenského života města a regionu. Pořádané akce by se podle tohoto záměru měly stát tradicí pořádanou v regionu i po uplynutí období udržitelnosti projektu.


Primární nabídka služeb a produktů Revitalizace Bělohradské sýpky

Hlavním produktem Revitalizace Bělohradské sýpky bude multifunkční prostor, společenský sál, galerie. Místa, kde se budou moci lidé scházet celoročně. V prostorách se budou pořádat různé vzdělávací, kulturní a společenské akce, např. plesy, výstavy, autorská čtení, besedy a to nejen českých, ale i zahraničních umělců.

Záměrem je v přízemí rekonstruované sýpky vybudovat kavárnu. Kavárna by měla dotvářet osobitou atmosféru prostoru, svojí nabídkou zpříjemňovat návštěvníkům prohlídku expozic a vytvářet zázemí pro pořádané společenské a kulturní akce. Kavárna přispěje ke zvýšení návštěvnického potenciálu sýpky a zvýší udržitelnost projektu. 

SLUŽBY PRO VEŘEJNOST

Na území města se nachází tyto služby: několik pohostinství, hoteliérské služby, kadeřnictví a holičství, prodejny potravin, dominantní službou v obci je lázeňství. Z podnikatelských subjektů převažuje velkoobchod a maloobchod, dále pak průmyslové odvětví a stavebnictví. V menší míře je zastoupeno zemědělství, lesnictví a rybářství.

 • Rekonstrukcí sýpky s celkovou užitnou plochou 1458 m2, získáme: 
 • Ÿ kavárnu s terasou do zámeckého parku a víceúčelovou místnost v přízemí, 
 • Ÿ galerijní prostor se stálými expozicemi v prvním patře, 
 • Ÿ multifunkční prostor ve druhém a třetím patře.


V těchto prostorách se budou konat pravidelné akce pro veřejnost, různé workshopy, výstavy českých i norských umělců, společenské plesy a koncerty. 

DOKUMENTACE KE STAŽENÍ

Bělohradská sýpka o.p.s.

Sídlo:

Brtev 40

50781 Lázně Bělohrad

Královéhradecký kraj

Česká republika

IČO: 24758353

DIČ: CZ24758353

Kontakt

Libor Kindl

liborkindl@gmail.com

Sledujte nás

© copyright 2023 | Bělohradská sýpka